Inhoud Opleiding

De coach opleiding bestaat uit drie fasen:

Fase 1

In de eerste twee maanden van de opleiding onderga je een individueel coachtraject. Een Talentenscan maakt onderdeel uit van dit traject. Aan de hand van een vragenlijst over je persoonlijkheid, maakt een professional een talentenkaart en krijg je hierover een terugkoppeling gesprek. Hierin wordt o.a. besproken: “Waar liggen jouw sterke kanten en welke beroepen passen daarbij? Zijn er punten waarop je effectiever zou kunnen opereren in je werk en in je leven?”

Aan de hand van de talentenkaart en  twee coachgesprekken bekijken we ook of de opleiding tot coach voor loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling wel bij jou past.

We durven het dus ook te zeggen als dat niet zo is! Het doel van deze eerste fase is niet alleen zelf ervaren wat het is om een coachtraject te ondergaan, maar ook om er achter te komen of het voor jou zelf zinvol en verantwoord is om deze opleiding te volgen. Daarmee is deze coach opleiding uniek in Nederland.

Het kan in een coachtraject zinvol zijn om cliënten hun levensloop te laten beschrijven. Dat kan verhelderend werken en de vragen waarmee zij worstelen in een ander daglicht zetten. In de eerste fase van de opleiding nodigen we jou daarom uit je eigen levensverhaal op te schrijven. Ook voor dit aspect geldt: door het zelf mee te maken, wordt duidelijk hoe dergelijke processen werken. De verschillende onderdelen in deze fase worden geëvalueerd in de twee coachgesprekken.

Fase 2

De tweede fase duurt ongeveer een half jaar en bestaat uit 20 colleges die de theoretische onderbouwing vormen van je toekomstige beroepspraktijk. Daarin komen onder andere verschillende stromingen uit de psychologie, communicatietheorie, systeemtheorie en biografische methodiek aan bod.

We behandelen onder andere ontwikkelingspsychologie, levensfasebenadering, kenmerken van een veranderingsproces, psychopathologie (het leren begrenzen van je eigen deskundigheid), visualisaties (werken met verbeeldingskracht), gesprekstechniek en omgaan met weerstand, NLP en creatieve werkvormen.

Naast gesprekstechnieken leer je, aan de hand van door ons zelf ontwikkelde creatieve methodieken, ook op een andere wijze je cliënt interessante elementen bij zichzelf te laten ontdekken. Ruim aandacht wordt besteed aan het concretiseren van de loopbaankeuze via social media, presentatietechnieken en netwerken.

De hoorwerkcolleges, op vrijdagmiddagen twee of drie keer per maand, worden ondersteund door  readers en een literatuurlijst. De opzet van deze colleges is erop gericht dat je eerst vaardigheden ontwikkelt als personal coach, om je vervolgens te specialiseren in loopbaanbegeleiding en –coaching.

Fase 3

De laatste fase staat in het teken van de afronding van het praktijkgedeelte en het examen. Het praktijkgedeelte bestaat uit coachtrajecten met twee proefcliënten die je onder supervisie begeleidt. Tijdens deze coachtrajecten vinden rapportage momenten plaats en je reflectieverslagen maken deel uit van de beoordeling door je supervisor. In deze fase werk je voornamelijk individueel, maar vindt tussen studenten onderling intervisie plaats. Het examen bestaat uit een gesprek over video-opnames van gesprekken met de twee proefcliënten en een presentatie over je eigen ontwikkeling.

Studie belasting

Totaal contact en studie-uren fase 1: 10 uur
Totaal contact en studie-uren fase 2: 280 uur
Totaal contact en studie-uren fase 3: 50 uur
Totaal: 340 uur

Zelfstudiebelasting in uren per week buiten de contacturen: 4,5 uur